OC

Elektroniczna obsługa wniosków OC

Umowa Generalna w sprawie ubezpieczenia OC, zawarta pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a GERLING POLSKA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.obowiązuje od 01.01.2007 r.

szczegóły

Jak zawrzeć lub przedłużyć umowę OC ?

UWAGA ! Osoby, które nie pamiętają tych danych proszone są o kontakt z biurem Opolskiego Oddziału KIDP pod nr tel. 077 456 68 20 
Osoby, które po raz pierwszy korzystają z systemu klikają w link -pierwszy wniosek- i generują swój unikalny login i hasło.

szczegóły

Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

Procedura rozwiązania umowy ubezpieczenia OC zawartej na podstawie Umowy Generalnej. szczegóły

Pytania i odpowiedzi dotyczące ubezpieczenia OC

Umowa Generalna ubezpieczenia OC w pytaniach i odpowiedziach

Zmiany w ubezpieczeniu

Październik 2008 r.
Uchwałą nr 1626/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 września 2008 r. podjęta została decyzja upoważniająca Przewodniczącego i Skarbnika do podpisania aneksu nr 3 do Umowy Generalnej z dnia 18 grudnia 2003 r. zawartej pomiędzy Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta Spółka Akcyjna a Krajową Izbą Doradców Podatkowych.

szczegóły

Likwidacja szkody

Wszystkie informacje oraz szczegółowy opis procedury dotyczący likwidacji szkody znajduje się w zał. nr 3 do umowy generalnej 

Sprawami związanymi z likwidacją szkody zajmuje się TUiR WARTA Oddziałem właściwym dla regionu opolskiego zajmującym się likwidacją szkód jest : 

Śląski Oddział TUiR WARTA
 ul. Zabrska 10, 
40-083 Katowice

tel. 032 200 56 00 
fax. 032 259 89 36

Komunikat komisji ds. wewnatrzkorporacyjnych KRDP

Komisja ds. Wewnątrzkorporacyjnych KRDP prowadząc kontrolę spełniania przez doradców podatkowych obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, często spotyka się z przypadkiem przerwy w ciągłości ubezpieczenia.

szczegóły

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy od odpowiedzialności cywilnej

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010, nr 122, poz. 826), do osób skreślonych z listy doradców podatkowych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., nr 73, poz. 443), tj. z powodu  niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, ma zastosowanie art. 10 ust. 4 ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ww. nowelizacji. Oznacza to, że osoba skreślona z listy z powodu braku ubezpieczenia OC może po upływie co najmniej roku od dnia skreślenia, nie później jednak niż 5 lat od tego dnia, złożyć wniosek o ponowny wpis na listę doradców podatkowych. Wnioskodawca musi spełnić następujące warunki wynikające z art. 6 ust. 1 pkt 2-4, tj.:

 - mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
- korzystać z pełni praw publicznych,
- posiadać nieskazitelny charakter,
- dotychczasowym działaniem dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu doradcy podatkowego.