KOMUNIKATY

 

          

Informacja o aktualnych drukach

Wzory aktualnych druków

szczegóły

Biblioteka Doradcy Podatkowego

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wykonując zadania statutowe, polegające między innymi na doskonaleniu zawodowym doradców podatkowych, uchwałą nr 1696/2008 z dnia 9 grudnia 2008 r. podjęła decyzję o utworzeniu, w 16 Regionalnych Oddziałach Krajowej Izby Doradców podatkowych oraz Biurze KIDP w Warszawie, Biblioteki Doradcy Podatkowego.

szczegóły

Umowy zawarte z wydawnictwami

Informacja dla doradców podatkowych na temat umów zawartych przez krajową izbę doradców podatkowych z wydawnictwami. 

W dniu 11 czerwca 2008 roku Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwałą nr 1562/2008 powołała Zespół ds. Umów Generalnych z Firmami Wydawniczymi, mający za zadanie opracowanie założeń, koncepcji i późniejsze wynegocjowanie, w formie umów generalnych, warunków współpracy z poszczególnymi firmami komercyjnymi oferującymi produkty lub usługi związane z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.
szczegóły

System mDoradca już działa

mDoradca to dostępna tylko po zalogowaniu część serwisu, przeznaczona do użytkowania wyłącznie przez doradców podatkowych. Każdy doradca wpisany na listę Doradców Podatkowych i posiadający swój numer wpisu, ma możliwość rejestracji w serwisie, a następnie po uzyskaniu loginu oraz hasła, korzystania z wielu udogodnień.
szczegóły

System identyfikacji wizualnej

W związku z podjęciem przez Krajową Radę Doradców Podatkowych uchwały nr 1561/2008 z dnia 11 czerwca 2008 w sprawie przyjęcia i sposobu stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej Doradców Podatkowych poniżej zamieszczamy System identyfikacji wizualnej doradców podatkowych .
szczegóły

Współpraca z krajowym rejestrem długów

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2007 roku szczegóły

Dane teleadresowe

W związku z wprowadzeniem na naszą stronę do działu lista doradców Państwa danych adresowych wraz z numerami telefonów, bardzo proszę o sprawdzenie aktualności i poprawności tych danych.

W przypadku chęci dodania aktualnego numeru telefonu proszę o kontakt z biurem: 077 456 68 20.W przypadku nieaktualnych danych adresowych należy wypełnić druczek, który znajduje się w dziale informacje-zawiadomienie o zmianie danych i wysłać pod wskazany tam adres. Jednocześnie proszę o informację telefoniczną. Przyspieszy to znacznie wprowadzenie na stronę jak najbardziej aktualnych danych.

W razie pytań lub wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.

Alicja Rutkowska
Specjalista ds administracyjno-szkoleniowych biura OOKIDP

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z :

Podpis elektroniczny

W związku z licznymi pytaniami od doradców podatkowych zainteresowanych wyrobieniem podpisu elektronicznego poniżej zamieszczamy informacje na ten temat.

Na stronie internetowej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, pod linkiem http://sigillum.pl/kontakt.html

znajdziecie Państwo m.in. informacje jak i gdzie można nabyć podpis elektroniczny a także nr tel. na infolinię Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej.

 

 

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych jest: Krajowa Izba Doradców Podatkowych (ul. Giełdowa 4C lok. 34, 01-211 Warszawa).

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Biurem Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Warszawie za pomocą adresu: biuro@kidp.pl.

3. Administrator danych osobowych – Krajowa Izba Doradców Podatkowych - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) zapewnienia obsługi w ramach odwiedzanych przez Panią/Pana stron, których administratorem jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych,
b) udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane za pośrednictwem formularza kontaktowego;
c) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Krajowej Izbie Doradców Podatkowych;
d) realizacji umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi;
e) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Krajową Izbą Doradców Podatkowych przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza strona została Państwu udostępniona przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych (ul. Giełdowa 4C lok. 34, 01-211 Warszawa)

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3/310, 02-362 Warszawa. Poniższa polityka prywatności określa w jaki sposób możemy korzystać z Państwa danych osobowych i stanowi ona część ogólnych warunków korzystania ze strony internetowej.

 

Kontakt z administratorem

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, mogą Państwo napisać do Inspektora Ochrony Danych Osobowych nas adres biuro@kidp.pl (zaznaczając, że korespondencja ma być skierowana do wiadomości Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Pojęcie “Dane osobowe” odnosi się do wszelkich informacji, które Państwa dotyczą, takich jak imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej i adres pocztowy. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe po ich zebraniu przez nas.

Niniejsza polityka prywatności może być niekiedy aktualizowana. Data ostatnich zmian pojawi się na stronie internetowej, tak więc prosimy regularnie śledzić politykę prywatności. Możemy okresowo opracowywać nowe lub oferować dodatkowe usługi lub funkcjonalności. Jeśli wprowadzenie nowych lub dodatkowych usług lub funkcjonalności spowoduje zmianę sposobu, w jaki gromadzimy lub przetwarzamy Państwa dane osobowe, przekażemy Państwu dodatkowe informacje, warunki lub zasady. O ile nie określono inaczej, wprowadzane nowe lub dodatkowe usługi lub funkcjonalności będą podlegać postanowieniom niniejszej Polityki.

 

Kiedy zbieramy dane?

Możemy zbierać Państwa dane osobowe, gdy, będąc na naszej stronie internetowej, dokonują Państwo następujących czynności:

a) Rejestrują się Państwo jako użytkownik na jednej lub wielu naszych stronach internetowych;

b) Udostępniają Państwo treści w naszych społecznościach internetowych;

c) Rejestrują się Państwo w celu otrzymywania naszych biuletynów;

d) Kontaktują się Państwo z nami w sprawie jakiegoś problemu lub inicjatywy, zadając nam pytanie lub składając wniosek.

 

Zbieramy również automatycznie pewne informacje o odwiedzających nasze strony internetowe, jak to opisano w sekcji zatytułowanej “Cookies” („Ciasteczka”) poniżej.

 

Jakie dane osobowe zbieramy od Państwa?

Dane osobowe, jakie możemy zbierać od Państwa, zawierają:

a) imię i nazwisko;

b) zdjęcie;

c) zawód lub zajęcie;

d) adres pocztowy;

e) numer telefonu (numer stacjonarny, telefon komórkowy i faks);

f) adres poczty elektronicznej.

Zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji z Państwem i może obejmować szerszy zakres danych. W pewnych sytuacjach podanie danych może być niezbędne dla realizacji działań na Państwa żądanie (np. rejestracja do usług lub wydarzeń).

 

Co robimy z Państwa danymi osobowymi?

Kiedy podają nam Państwo dane osobowe, które wskazano powyżej, wykorzystujemy je w następujących celach:

a) umożliwienie Państwu korzystania z usług udostępnionych za pośrednictwem strony internetowej, w tym rejestracja w katalogu doradców podatkowych;

b) umożliwienie Państwu rejestracji jako użytkownik w naszych serwisach oraz na organizowane lub współorganizowane przez nas wydarzenia;

c) przetwarzanie Państwa transakcji lub subskrypcji oraz prowadzenie właściwej korespondencji z Państwem;

d) dostarczenie Państwu informacji o wydarzeniach, najnowszych wiadomościach lub specjalnych ofertach, które mogą Państwa interesować;

e) śledzenie aktywności na naszych stronach internetowych do celów badań statystycznych po to, abyśmy mogli poprawiać przydatność i treść strony internetowej; aczkolwiek, wykonując takie działania, posługujemy się danymi osobowymi w postaci zagregowanej i w sposób anonimowy;

f) zapobieganie oraz przeciwdziałanie zamieszczaniu lub rozsyłaniu treści o charakterze agresywnym, niestosownym lub obraźliwym – na naszych stronach internetowych i serwisach. Może to obejmować informowanie o treściach i zachowaniu odpowiednich stron trzecich, takich jak, organy administracji państwowych Państwa pracodawca, dostawca dostępu do Internetu lub poczty elektronicznej, oraz organy ścigania;

g) administrowanie stronami internetowymi oraz naszymi serwisami;

 

Udostępnianie Państwa danych osobowych

 

Korzystamy z usług dostawców działających na nasze zlecenie i w naszym imieniu, są to m. in dostawcy usług technicznych, którzy obsługują infrastrukturę techniczną potrzebną do aktywnego utrzymania strony internetowej, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują stronę internetową, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy również z usług dostawców, którzy zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi doradcze lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników strony internetowej.

Co do zasady nie udostępniamy danych użytkowników innym podmiotom, chyba że obowiązek takiego ujawnienia wynika z przepisów prawa (np. ujawnienie na żądanie uprawnionych organów) lub jest niezbędne dla realizacji i odbywa się na żądanie użytkownika (np. w przypadku rejestracji na wydarzenia organizowane przez zewnętrznych dostawców). Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe w ramach reagowania na incydenty związane z funkcjonowaniem naszych serwisów dla naszych własnych celów lub uzasadnionych celów podmiotu zewnętrznego związanych z bezpieczeństwem krajowym, organami ścigania, sporami sądowymi, dochodzeniami kryminalnymi, ochroną bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub ochrony przed śmiercią lub uszkodzeniem ciała, pod warunkiem, że uznamy, iż takie interesy są nadrzędne wobec fundamentalnych praw i wolności, w związku z którymi wymagana jest ochrona Państwa danych osobowych.

 

Czy będziemy przekazywać Państwa dane za granicę?

Biorąc pod uwagę, że Internet jest środowiskiem globalnym, posługiwanie się nim w celu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z konieczności wiąże się z przekazywaniem danych przez granice państw. Niektórzy odbiorcy danych mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, niezapewniającym odpowiedniego stopnia ochrony („Państwo trzecie”). W każdym przypadku przekazanie takie odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem właściwych zabezpieczeń związanych z takim przetwarzaniem danych, w tym w szczególności na podstawie umowy z odbiorcą danych z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie danych.

Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszych produktów online mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby dostarczać stronę internetową oraz w uzasadnionych i koniecznych celach statutowych oraz biznesowych, takich jak utrzymanie wydajności strony internetowej, podejmowania decyzji dotyczących nowych funkcji w oparciu o dane, wywiązywanie się ze zobowiązań prawnych wynikających z aktów wewnętrznych samorządu zawodowego doradców podatkowych. Nadto, aby zapobiegać nadużyciom i oszustwom oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń okresie (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa (np. w przypadku konieczności przechowywania danych niezbędnych dla prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej).

 

Ciasteczka (Cookies)

Podczas przeglądania naszej strony internetowej może zachodzić konieczność przechowywania na dysku twardym Państwa komputera lub na Państwa urządzeniu przenośnym, informacji w postaci tzw. „ciasteczek” (w zasadzie jest to niewielki plik tekstowy). „Ciasteczka” są powszechnie używane przez właścicieli stron internetowych dla umożliwienia lub usprawnienia działania tych stron, a także w celu uzyskania raportów.

“Ciasteczka” (znane również jako „ciasteczka http”, „ciasteczka sieciowe” lub „ciasteczka przeglądarki”) są po prostu małymi porcjami danych, które zostają zachowywane w plikach tekstowych na Państwa komputerze, kiedy odwiedzają Państwo pewne strony internetowe. Ich typowym celem jest umożliwienie stronom internetowym zapamiętania konkretnych działań, jakie wykonywali Państwo w przeszłości. Na przykład, „ciasteczka” mogą śledzić, kiedy logowali się Państwo na stronie internetowej, kiedy odwiedzili Państwo określone strony internetowe lub kliknęli pewne przyciski.

 

„Ciasteczka” ustawione przez właściciela strony internetowej nazywane są “ciasteczkami własnymi właściciela”. „Ciasteczka” utworzone przez osoby inne niż właściciel strony, nazywane są “ciasteczkami obcymi (stron trzecich)”. „Ciasteczka obce” umożliwiają zapewnianie na stronie internetowej lub za pośrednictwem strony internetowej właściwości lub funkcji pochodzących od stron trzecich, (np. funkcje i treści reklamowe, filmy i usługi analityki strony internetowej). Podmioty ustawiające „ciasteczka obce” mogą rozpoznać Państwa komputer zarówno wtedy, gdy przy jego użyciu odwiedzają Państwo daną stronę internetową, jak i wówczas, gdy przy użyciu tego komputera odwiedzają Państwo niektóre inne strony internetowe.

 

„Ciasteczka” mogą pozostawać w Państwa komputerze lub urządzeniu przenośnym przez różne okresy czasu. Niektóre pliki „ciasteczek” są „ciasteczkami sesyjnymi”, co oznacza, że istnieją tylko wtedy, gdy Państwa przeglądarka internetowa pozostaje uruchomiona i są automatycznie usuwane po jej zamknięciu. Inne pliki „ciasteczek” mają charakter “ciasteczek stałych”, co oznacza, że pozostają one również po zamknięciu Państwa przeglądarki i mogą być używane przez strony internetowe do rozpoznania Państwa komputera, gdy ponownie otworzą Państwo przeglądarkę i przystąpią do ponownego przeglądania zasobów Internetu. „Ciasteczkami” posługujemy się z kilku powodów. Na przykład, pozwalają nam one śledzić zainteresowania naszych użytkowników, co pozwala nam zwiększyć atrakcyjność naszej strony. Inne podmioty z kolei instalują „ciasteczka” na naszej stronie internetowej między innymi do celów analitycznych.

 

Dodatkowe informacje odnośnie zarządzania ciasteczkami w przeglądarkach:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

 

Przysługuje Państwu prawo do:

Prawo dostępu do danych osobowych – Każdy użytkownik może domagać się uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

Prawo sprostowania danych osobowych – Użytkownik może domagać się poprawienia danych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia danych, które są niekompletne.

Prawo usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik może domagać się usunięcia wszystkich swoich danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Ważne! Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo sprzeciwu – Użytkownik może w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym dane użytkownika są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione:

(1) podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub

(2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – Użytkownik może domagać się „zablokowania” danych (tj. zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem) w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne użytkownikowi np. do ochrony jego praw.

Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może domagać się otrzymania danych, które dostarczył, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może żądać uzyskania tych danych lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

Ponadto, w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych

Naszym celem jest ochrona danych osobowych Państwa jako użytkowników strony internetowej. Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe, jednak pamiętajcie Państwo, że żaden system nigdy nie jest całkowicie bezpieczny. Wdrożyliśmy różne zasady, takie jak szyfrowanie, polityki regulujące dostęp oraz przechowywanie, aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem oraz niepotrzebnym przechowywaniem danych osobowych w naszych systemach informatycznych, takich jak m.in. strona internetowa.

Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce „RODO” bądź na naszej stronie internetowej: www.krdp.pl