OC - Elektroniczna obsługa wniosków OC

Umowa Generalna w sprawie ubezpieczenia OC, zawarta pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a GERLING POLSKA Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. i Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.obowiązuje od 01.01.2007 r.

Doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, a obowiązek ten ciąży na: doradcy podatkowym, wykonującym ten zawód we własnym imieniu i na własny rachunek oraz w formie spółek niemających osobowości prawnej oraz na osobie prawnej uprawnionej do wykonywania doradztwa podatkowego (uprawniony podmiot)

Krajowa Izba Doradców Podatkowych zawarła z Gerling Polska TU S.A. oraz TUiR WARTA S.A. Umowę Generalną, która umożliwia doradcom skorzystanie z systemu elektronicznej obsługi wniosków ubezpieczeniowych.