OC - Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC

Procedura rozwiązania umowy ubezpieczenia OC zawartej na podstawie Umowy Generalnej.

I. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC wg. Umowy Generalnej

1. Postanowienia ogólne
Zgodnie z postanowieniami par. 30 Umowy Generalnej. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, w terminie 30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

2. Wniosek o rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC
Wniosek o rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC należy kierować do TU Gerling Polska S.A. za pośrednictwem właściwego Oddziału biura KIDP. Regionalny Oddział biura KIDP przekazuje wniosek do biura KIDP w Warszawie.

3. Zwrot wpłaconej składki
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC skutkuje anulowaniem polisy OC. Ubezpieczający otrzyma zwrot nadpłaconej składki ( po potrąceniu przypadającej za okres, w jakim zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej ) z regionalnego Oddziału Biura KIDP.


II. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC z uwagi na zawieszenie wykonywania zawodu.

1. Postanowienia ogólne
Doradca Podatkowy może rozwiązać umowę ubezpieczenia OC zawartą na warunkach Umowy Generalnej z uwago na zawieszenie wykonywania zawodu , zgłoszenie zgodnie z art.34 ustawy o doradztwie podatkowym. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC w związku zawieszeniem wykonywania zawodu nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres , w jakim zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

2. Wniosek o rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC
Wniosek o rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC należy kierować do TU Gerling Polska S.A. za pośrednictwem właściwego Oddziału biura KIDP. Wniosek powinien zawierać : numer polisy OC, datę zawarcia umowy OC na warunkach Umowy Generalnej, kwotę składki należnej za cały okres ubezpieczenia ( zgodnie z zawartą pierwotnie umową ), kwotę składki opłaconej, określenie terminu , z jakim doradca podatkowy wnioskuje o rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC. Regionalny Oddział Biura KIDP Przekazuje wniosek do biura KIDP w Warszawie. Do wniosku należy dołączyć kopię pisma w sprawie zawieszenia wykonywania zawodu przekazanego KRDP oraz pismo Regionalnego Oddziału KIDP ze stanowiskiem w sprawie.

3. Zwrot wpłaconej składki
Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC następuje z dniem wskazanym we wniosku i skutkuje anulowaniem polisy OC z tym dniem. Doradca podatkowy otrzyma zwrot nadpłaconej składki ( po potrąceniu przypadającej za okres, w jakim zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej oraz kosztów manipulacyjnych stanowiących równowartość 20% należnej z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC składki, nie więcej jednak niż 100 PLN ) i pismo potwierdzające anulowanie polisy OC z dniem wskazanym we wniosku z Regionalnego Oddziału biura KIDP. Zwrot składki jest dokonywany na rachunek bankowy za pośrednictwem Regionalnego Oddziału którego jest składany wniosek o rozwiązanie umowy ubezpieczenia. I


II. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC z uwagi na utratę prawa wykonywania zawodu.
Doradca podatkowy , który utracił prawo wykonywania zawodu, ubezpieczony na warunkach Umowy Generalnej może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC. Punkty 1-3 działu II stosuje się odpowiednio.

KIDP:
ul. Żurawia 22 lok.
601, 00-515 Warszawa
Ubezpieczyciele: Gerling Polska TU S.A. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
TUiR Warta S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa