OC - Zmiany w ubezpieczeniu

Październik 2008 r.
Uchwałą nr 1626/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 9 września 2008 r. podjęta została decyzja upoważniająca Przewodniczącego i Skarbnika do podpisania aneksu nr 3 do Umowy Generalnej z dnia 18 grudnia 2003 r. zawartej pomiędzy Gerling Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna oraz Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta Spółka Akcyjna a Krajową Izbą Doradców Podatkowych.

Aneks niniejszy jest wynikiem wielu spotkań negocjacyjnych i w efekcie, mając na uwadze polepszenie ochrony ubezpieczeniowej udzielanej doradcom podatkowym, wprowadza kilka szczególnie ważnych udogodnień i korzystnych zmian dla doradców.

Do najważniejszych dla doradców zmian należą:
Obniżenie składki
Wyższa minimalna suma ubezpieczenia 10.000 Euro ale nie mniej niż 60.000 złotych przy wprowadzonej niższej składce
Szerszy zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu dodatkowym (zakres ten poszerzony został m.in. o doradztwo kadrowe)
Bardziej liberalne podejście w przypadku większej liczby szkód
Łatwiejsze administrowanie umowy, tzn. po wpłaceniu składki na ubezpieczenie i odnotowaniu tego faktu w systemie KIDP doradca podatkowy nie będzie już musiał czekać na umowę. Po wprowadzeniu aneksu w życie doradca będzie miał możliwość wydrukowania sobie ze strony KIDP certyfikatu potwierdzającego ubezpieczenie.

Październik 2007 r.
W wyniku wejścia w życie Aneksu nr 2 do UG doradcy podatkowi podczas ubezpieczania mogą skorzystać również z opcji „Ubezpieczenia Odpowiedzialności Karno-Skarbowej - dobrowolnego ubezpieczenia ochrony prawnej w sprawach karno-skarbowych, którego warunki określone są w Rozdziale VI 1 Umowy Generalnej”.