AKTUALNOŚCI

AML a obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i związane z tym kwestie RODO. 13 grudnia 2021 r.,

24/11/21

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ma również od 31 lipca 2021 roku  zastosowanie do właścicieli biur rachunkowych, kancelarii podatkowych czy biegłych rewidentów.

Ustawa nakłada nowe obowiązki na przedstawicieli w/w zawodów. 

Zgodnie z brzmieniem z art. 33 ustęp 1 powołanej ustawy Instytucje obowiązane stosują wobec swoich klientów środki bezpieczeństwa finansowego. Ponadto rozpoznają ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceniają poziom rozpoznanego ryzyka. Instytucje obowiązane muszą mieć na uwadze takie  czynniki jak:  rodzaj klienta; obszar geograficzny; przeznaczenia rachunku;  rodzaj produktów, usług i sposobów ich dystrybucji; poziom wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji;  celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych. Instytucje obowiązane musza stosować  środki bezpieczeństwa finansowego.  Środki bezpieczeństwa finansowego obejmują: m.in. identyfikację klienta oraz weryfikację jego tożsamości; identyfikację beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowanie uzasadnionych czynności. Jak prawidłowo zastosować przepisy w praktyce prowadzonego przedsiębiorstwa?

Jak dokonać właściwej i zgodnej z przepisami analizy  ryzyka prania pieniędzy
i finansowania terroryzmu. Ponadto na szkoleniu będzie omawiane praktyczne wdrożenie Procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
a także raportowanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 

Szkolenie zakończy omówienie konsekwencji za naruszenie obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu.

Przewidziane ustawą kary administracyjne to między innymi:  publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez  instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych; nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych

czynności; cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności; regulowanej; zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę, odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok; a także kara pieniężna nakładana   do wysokości dwukrotności kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez instytucję obowiązaną w wyniku naruszenia albo – w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie kwoty tej korzyści lub straty – do wysokości równowartości kwoty 1 000 000 euro – art. 150 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  Uczestnicząc w tym praktycznym szkoleniu AML uzyskacie Państwo  wiedzę, narzędzia i umiejętności w zakresie nowych obowiązków.

Zapraszamy na najbliższe szkolenie organizowane w Opolu  już 13 grudnia 2021 w Opolu. Szkolenie poprowadzi Pan Bartosz Kubista, doradca podatkowy. Limit miejsc ograniczony