DLA DORADCY - PUBLIKACJE

Zatrudnianie członków rodziny a składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Jan Szary, doradca podatkowy nr 1548

Zatrudnianie członków rodziny a składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

W ostatnim czasie pojawiły się kontrowersyjne moim zdaniem opinie dotyczące składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku zatrudniania członków rodziny w charakterze pracowniczym lub współdziałania z nimi jako z osobami współpracującymi. I tak np. można spotkać się z opinią, iż przedsiębiorca nie opłaca składek od wynagrodzeń wypłacanych zatrudnionemu małżonkowi lub krewnym i powinowatym, zgłoszonym do ubezpieczeń w charakterze pracownika (np. A.Dudek, Gazeta Podatkowa nr 11/2006, przy czym jest to sprostowanie wcześniejszej, błędnej jakoby, informacji tej samej autorki). Argumentem uzasadniającym tę tezę miałoby być brzmienie przepisów art. 5 ww. ustawy. Moim zdaniem stanowisko to jest błędne. Należy zwrócić uwagę, że faktycznie zgodnie z ust. 1 tego artykułu przepisy ustawy stosuje się do pracowników niewypłacalnego pracodawcy, jego byłych pracowników oraz członków rodziny zmarłego pracownika lub byłego pracownika uprawnionych do renty rodzinnej, zaś na podstawie ust. 3 przepisów ust. 1 nie stosuje się do małżonka pracodawcy, a także jego krewnych i powinowatych.

Skutki podatkowe zakupu pakietu wierzytelności w celu ich windykacji

Jan Szary, doradca podatkowy nr 1548

Skutki podatkowe zakupu pakietu wierzytelności w celu ich windykacji.

Podatnik (osoba prawna) dokonał zakupu wierzytelności od syndyka spółki znajdującej się w upadłości. Wierzytelności te były należne od różnych dłużników tej spółki i były sprzedane łącznie jako pakiet za cenę rynkową, znacznie niższą od sumy wartości nominalnych poszczególnych wierzytelności (na co wpływ miał szereg różnych okoliczności, m.in. trudna sytuacja finansowa dłużników, zbliżający się okres przedawnienia itd.). Wierzytelności podatnik ma zamiar we własnym imieniu i na własny rachunek windykować, tzn. nie zostały one zakupione z zamiarem dalszej odprzedaży. W ocenie podatnika transakcja taka jest racjonalna ekonomicznie, gdyż ze względu na fakt, iż znacząca liczba dłużników to jego aktualni klienci, jak również biorąc pod uwagę wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej osób reprezentujących podatnika, w tym w zakresie windykacji zaległych wierzytelności, posiada on większe możliwości odzyskania długów niż syndyk.

Kto może sporządzić twoje zeznanie podatkowe?

Sylwia Parma-Sztolc, doradca podatkowy 3912

Kto może sporządzić twoje zeznanie podatkowe?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta, oczywiście Doradca Podatkowy!!! Ani pytanie ani odpowiedź na nie, nie jest żadną próbą reklamy usług doradztwa podatkowego. Jest to jedynie forma uświadomienia podatników, którzy powierzają sporządzenie swoich zeznań podatkowych osobom i podmiotom do tego celu nieuprawnionym. Usługi doradztwa podatkowego nie muszą ani też nie mogą reklamować się.