PRAKTYKI - Stanowisko KRDP w sprawie praktyk

Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie praktyk kandydatów na doradców podatkowych z dnia 9 września 2003 r.
   
Praktyki kandydatów na doradców podatkowych regulują:

Na podstawie obowiązującego stanu prawnego określa się tryb i zasady postępowania w sprawach praktyk kandydatów na doradców podatkowych.

  1. Czas trwania praktyki - 12 miesięcy. 
  2. Praktyka odbywa się raz w tygodniu w wymiarze 8 godzin. 
  3. Miejsce odbywania praktyki: 

Zobowiązuje się Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP do założenia wykazów doradców podatkowych i spółek doradztwa podatkowego - którzy wyrazili zgodę na prowadzenie praktyk kandydatów na doradców podatkowych.

  1. Kandydat na doradcę podatkowego bez zbędnej zwłoki po zakończeniu praktyk w organach podatkowych i skarbowych winien pisemnie poinformować o tym fakcie Regionalny Oddział KIDP właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, Zarząd Regionu opiniuje wniosek kandydata i wraz z opinią i załącznikami przekazuje go do Biura KIDP. Na podstawie powyższych dokumentów Przewodniczący KRDP wyznacza termin rozpoczęcia praktyki u doradcy podatkowego lub w spółce doradztwa podatkowego. Dokument ten stanowi podstawę do zawarcia umowy o odbycie praktyki z kandydatem Doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego może zawrzeć z praktykantem na czas odbywania praktyki umowę o pracę, lub umowę cywilno-prawną na wykonanie zleconych zadań. Zakres merytoryczny praktyki obejmuje czynności doradztwa podatkowego w celu zdobycia umiejętności praktycznego stosowania zdobytej wiedzy teoretycznej.
  2. Nad prawidłowym przebiegiem praktyk nadzór sprawuje osoba wyznaczona przez Zarząd Regionalnego Oddziału KIDP. Kandydat odbywający praktykę powinien zostać wyposażony w kartę praktyki, która powinna zawierać:
  1. Zakończenie praktyki dokumentowane jest zaświadczeniem o odbyciu praktyki wydanym przez Przewodniczącego KRDP.