O DORADCY - Szara strefa w doradztwie podatkowym - czemu warto jej unikać?

Szara strefa - niskie ceny to nie wszystko!
Dlaczego nie warto korzystać z usług podmiotów świadczących usługi doradztwa podatkowego bez uprawnień?

Prowadzą działalność gospodarczą nielegalnie i bez wymaganych uprawnień

Prowadzą działalność legalnie, ale nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i uprawnień a ich wiedza w żaden sposób nie została zweryfikowana przed rozpoczęciem działalności, ani też w trakcie jej wykonywania. Nie ma żadnych gwarancji, że sprawy będą prowadzone zgodnie z przepisami prawa i sztuką księgową

Niska cena za obsługę osoby działającej bez uprawnień wynika z faktu, że przedstawiciele szarej strefy nie ponoszą kosztów egzaminu, szkoleń, składek członkowskich, czy ubezpieczenia, a wszystkie te elementy są gwarancją fachowego i profesjonalnego wykonania czynności doradztwa podatkowego

Nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, wobec czego podatnik nie ma możliwości odzyskania pieniędzy utraconych w wyniku niekompetencji usługodawcy. Cała odpowiedzialność za błędy popełnione przez osobę nie posiadającą uprawnień spoczywa na podatniku

Nie ponoszą odpowiedzialności przed organami samorządu zawodowego (Sądem Dyscyplinarnym)

Nie wystawiają faktur za wykonywane czynności - nie ma więc dowodu na to, że skorzystano z usługi doradztwa podatkowego. Ponadto podatnik nie może jej zaliczyć w koszty uzyskania przychodów

Osoby działające w ramach szarej strefy nie mają obowiązku zachowania w tajemnicy informacji dotyczących spraw swoich klientów

Przedstawiciele szarej strefy nie są związani zasadami etyki zawodowej i nie ponoszą odpowiedzialności za działania nieetyczne.

Ci, którzy nie będąc uprawnionymi, wykonują czynności doradztwa podatkowego podlegają grzywnie do 50.000 zł.

Dlatego:
Pytajcie o osoby wpisane na listę doradców podatkowych,
Żądajcie przedstawienia polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC