DLA DORADCY - Składki

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 1488/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 lutego 2008 r., istnieje mozliwość rozkładania na raty zaległych składek członkowskich na nowych warunkach.

W tym celu doradcy podatkowi, którzy nie opłacali składek członkowskich powinni złożyć stosowny wniosek do KRDP wraz z dowodem wpłaty, co najmniej 25 % zaległej kwoty. Rada może rozłożyć na raty spłaty zaległości raz na cztery lata licząc od daty złożenia pierwszego wniosku.

W pierwszym etapie wniosek jest rozpatrywany przez Komisję Etyki i Spraw Wewnatrzkorporacyjnych KRDP. Komisja po zapoznaniu się ze sprawą wydaje opinię, która przekazywana jest Radzie. Opinia ta zawiera m.in. ustalenia czy wniosek spełnia wymogi formalne i kwotę zaległości z tytułu składek członkowskich. Ponadto Komisja proponuje sposób rozstrzygnięcia sprawy oraz ewentualną wysokość i ilość rat. Na tej podstawie Krajowa Rada Doradców Podatkowych podejmuje uchwałę oraz zawiadamia doradcę podatkowego o decyzji w terminie 14 dni. Zawiadomienie zawiera także pouczenie o obowiązkach i konsekwencjach ich naruszenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Radę wniosku, doradca podatkowy powinien spłacać raty w wysokości nie mniejszej niż określona w uchwale oraz w ustalonym terminie. Warunkiem koniecznym jest także regularne opłacanie bieżących składek członkowskich.

Niedopełnienie jednego z tych obowiązków skutkuje wygaśnięciem uchwały o rozłożeniu na raty składek członkowskich.

Kwestię opłacania przez doradców podatkowych składek członkowskich reguluje:

art. 36 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r., Nr 9, poz. 86 z późn.zm.)
uchwała nr 19/2002 z dnia 27 stycznia 2002 r. Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie wysokości składek członkowskich
uchwała nr 34/2006 z dnia 22 stycznia 2006 r. Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych
uchwała nr 1488/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie rozkładania na raty zaległych składek członkowskich