SZKOLENIA

BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2021

21-21/01/2022

Zarząd Opolskiego Oddziału KIDP serdecznie zaprasza na szkolenie

TEMAT: BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2021

TERMIN: Termin zostanie podany w najbliższym czasie

WYKŁADOWCA:  dr Monika Król-Stępień

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse, biegły sądowy z zakresu rachunkowości, wykładowca akademicki, trener na stałe współpracujący m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Polską Izbą Biegłych Rewidentów, Krajową Izbą Doradców Podatkowych w zakresie szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów, procedur poprawnego zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych oraz szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków. Członek Zarządu firmy audytorskiej Quatro sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Dolnośląski. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształceniach podmiotów gospodarczych, wycenach podmiotów gospodarczych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych w tym z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalista stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości i audytu.

 

MIEJSCE: Szkolenie online

ODPŁATNOŚĆ: – 246,00 zł brutto

Wpłatę  w terminie trzech dni przed szkoleniem należy dokonać na konto  Oddziału Opolskiego KIDP 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia

FAKTURY dostępne będą do 7 dni od daty zakończenia szkolenia i  zostaną przesłane na wskazany adres mailowy

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd prosi o rejestrację poprzez

przesłanie karty zgłoszeniowej na adres szkoleniaopolskie@kidp.pl najpóźniej do 17.01.2022 r. lub pod numerem telefonu 603-471-577

 - rezygnacja  do dn. 17.01.2022 pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności

*z uwag na wciąż dynamiczną sytuacje związaną z pandemią COVID-19 zastrzegamy sobie prawo do zmiany szkolenia na online

 

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA

 BILANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2021

1.     Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe

1.1.  Zmiany w ustawie o rachunkowości  i prawie handlowym

1.2.  Prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym

1.3.  Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach

1.4.  Elektronizacja ksiąg i sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z zasadami (polityką) rachunkowości

1.5.  Wizja przyszłości – projektowane zmiany.

2.     Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg rachunkowych

2.1.  Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów

2.2.  Inwentaryzacja

2.3.  Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych

3.     Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących błędów

3.1.  Pozycje bilansu – ujmowanie,  wycena i prezentacja  aktywów i pasywów

3.2.  Przychody i koszty –  wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi,

3.3.  Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja

3.4.  Rachunek przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania,  informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.

3.5.  Zestawienie zmian w kapitale zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu zmian 

3.6.  Sprawozdanie z działalności

4.     Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego  sprawozdanie finansowe

4.1.  Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania

4.2.  Zatwierdzanie sprawozdania finansowego

4.3.  Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe

4.4.  Obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe, kierownika jednostki i organu zatwierdzającego

5.     Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2021:

5.1.  Zdolność jednostki do kontynuowania działalności -– ujawnienia

5.2.  Szacunki księgowe i ich ujawnienia

5.3.  Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzeń po dacie bilansu

5.4.  Zamknięcie roku w spółkach komandytowych i jawnych, które stały się podatnikami CIT w 2021 roku,

5.5.  Najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu

 Serdecznie zapraszamy