AKTUALNOŚCI

Najbliższe szkolenie

09/05/18

Zapraszamy na szkolenie w OO KIDP: 9.05.br.- "Sprawozdanie finansowe za rok 2107".

 Centrum Rozrywki KUBATURA przy ul. Oleskiej 102 w Opolu, w godz. od 9:00-14:00.

 Wykładowca: - Anna Sitarczyk - Czajkowska - wykładowca uniwersytecki. Doradca Podatkowy.

W celu prawidłowego zorganizowania szkolenia, Zarząd zobowiązuje doradców podatkowych do zapisywania się na szkolenie poprzez system mDoradca (www.mdoradca.krdp.pl) najpóźniej do 6 maja 2018 r.

Zgodnie z Zasadami Etyki Doradców Podatkowych określającymi zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowi biorący udział w szkoleniu uzyskają 4 punkty.

ODPŁATNOŚĆ:

Cena dla doradcy – 100,00 zł brutto
Cena dla pracownika – 120,00 zł brutto

Dla doradcy, który zalega z opłacaniem składek członkowskich więcej niż 3 m-ce cena za szkolenie ulega podwyższeniu o 100% wartości netto odpłatności doradcy podatkowego, a dla jego pracownika ulega podwyższeniu o 100 % wartości  odpłatności dla pracownika

- Wpłatę należy dokonać na konto Oddziału Opolskiego 43 1140 1124 0000 4004 3000 1018 w treści wpisując datę szkolenia.

- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Opolski Oddział KIDP pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) najpóźniej do dnia 6 maja 2018 roku pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia w wysokości 100 % odpłatności.